• ce
  • iso

Pekin ZhongAnTaiHua Technology Co., Ltd. (ZATH)

Adamyň saglygyna öz wezipesini ýerine ýetiriň, yzygiderli gowulaşyň, täzelikçi boluň we bilelikde abadan geljegi gurmak üçin tagalla ediň.

kompaniýa_intr_img

Biz hakda

2009-njy ýylda döredilen Pekin ZhongAnTaiHua Technology Co., Ltd. (ZATH) ortopediki lukmançylyk enjamlarynyň dizaýnyna, öndürilmegine we satylmagyna bagyşlanýar.ZATH-da 300-den gowrak işgär işleýär, şol sanda ZATH-yň gözleg we innowasiýa işlerinde güýçli ukyplylygyny kepillendirýän 100-e golaý ýokary ýa-da orta tehnik bar.

ZATH-nyň önüm bukjasynda 3D çap etmek we özleşdirmek, bilelikdäki çalyşmak, oňurga berkitmesi we birleşmek, trawma gulplama plastinkasy we içerki dyrnak, sport lukmançylygy, minimal invaziv ulgam, daşarky düzediş we bir gezek ulanylýan lukmançylyk maskasy bar.Bu, ZATH-yň kliniki talaplara giňişleýin ortopediki çözgütleri hödürläp biljekdigini görkezýär.

 

 

Önümlerimiz

Biziň hyzmatymyz

Biz döredijilikli

Biz döredijilikli

Distribýutorlar üçin sterilizasiýa bukjasy sterilizasiýa tölegini tygşytlap, paýnamanyň bahasyny azaldyp we inwentar dolanyşygyny artdyryp biler, bu bolsa ZATH we onuň hyzmatdaşlarynyň ikisiniň hem ösmegine we dünýädäki hirurglara we näsaglara has gowy hyzmat edip biler.

Biz tejribeli

Biz tejribeli

10 ýyldan gowrak çalt ösüşiň üsti bilen ZATH-nyň ortopediki işi tutuş Hytaý bazaryny gurşap aldy.Hytaýyň her welaýatynda satuw toruny döretdik.Localerli distribýutorlar ZATH önümlerini müňlerçe hassahanalara satýarlar, olaryň köpüsi Hytaýyň ortopediki hassahanalarydyr.

Şahadatnamalar

CE
ISO13485
Önümçilik ygtyýarnamasy